miedzyludzmi.pl

Darowizna na cele Pożytku Publicznego zmniejsza podatek

Możesz wesprzeć działania statutowe naszego Stowarzyszenia lub konkretny wybrany projekt, wpłacając dowolną kwotę. Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki czemu przekazane nam darowizny można odliczyć od podatku niezależnie od 1,5%.

Darowizny na cele statutowe i szczegółowe

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI
00-792 Warszawa, ul. Olszewska 7/9/11
Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537
Tytułem:

  • darowizna na cele statutowe

Darowizna a 1,5% na OPP

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1,5% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie od siebie.

Wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń.
W załączniku PIT/O podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Kiedy dokonać darowizny?

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia. 

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.