miedzyludzmi.pl

Projekt OMEGA II

Projekt „OMEGA II” Zintegrowany program terapii dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich. jest kontynuacją świadczeń skierowanych do użytkowników przetworów konopi i ich bliskich, realizowanych przez Stowarzyszenie „MIĘDZY LUDŹMI” w 2017 roku.

Odbiorcy

Odbiorcy Projektu „OMEGA II” to osoby problemowo używające lub uzależnione od przetworów konopi. które ukończyły 16 rok życia.

Pacjenci mogą uczestniczyć w projekcie na każdym etapie zmiany, bez względu na określony terapeutyczny cel (ograniczenie używania, abstynencja).

Przetwory konopi, od lat, zajmują pierwszą pozycję na liście najczęściej konsumowanych nielegalnych substancji psychoaktywnych. Programy profilaktyczne i terapeutyczne tworzone w oparciu o dowody naukowe, stanowią odpowiedź na utrzymujący się na scenie narkotykowej trend spożycia marihuany i haszyszu.

Projekt „OMEGA II” jest dedykowany użytkownikom przetworów konopi oraz ich rodzinom i bliskim. W ramach projektu pacjenci mają dostęp do: konsultacji psychiatrycznych, diagnostyki w kierunku zaburzeń współwystępujących, terapii krótkoterminowej (Program Candis) i dalszej psychoterapii, poradnictwa rodzinnego, terapii par i rodzin oraz wsparcia grupowego z elementami terapii poznawczo – behawioralnej i treningu umiejętności.

Projekt „OMEGA II”  zakłada indywidualne podejście i konieczność każdorazowego dopasowania oferty leczniczej do zgłaszającego się o pomoc pacjenta. Interdyscyplinarny zespół zapewnia możliwość skuteczniejszego doboru metod terapeutycznych, a stały monitoring procesu leczenia pozwala podnieść jakość świadczonych usług.

Działania prowadzone w ramach Projekt „OMEGA II”

Program Candis

Ewaluacja Programu Candis potwierdziła jego skuteczność w pracy z osobami, które zgłaszają się po specjalistyczną pomoc związaną z używaniem konopi, Uczestnicy Programu mają możliwość podjęcia decyzji o zmianie (ograniczenie używania, abstynencja) w oparciu o swoje aktualne potrzeby życiowe i  wiedzę na temat wpływu palenia marihuany na funkcjonowanie w życiu osobistym, zawodowym, społecznym i innych istotnych obszarach. Zakres merytoryczny i techniki prowadzenia sesji stanowią przemyślany konstrukt sprzyjający zawarciu terapeutycznego sojuszu. Program Candis jest pierwszym w Polsce oddziaływaniem skierowanym wyłącznie do użytkowników konopi. Oparty na dowodach naukowych, poddawany ewaluacji, dostarcza obiecujących wniosków (wyników)  w zakresie pomocy największej grupie użytkowników nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Konsultacje psychiatryczne

Działanie dedykowane pacjentom wymagającym pogłębionej diagnozy, z uciążliwymi dolegliwościami występującymi podczas używania konopi lub po ich odstawieniu oraz posiadających wcześniejsze wskazania do leczenia psychiatrycznego.

Diagnoza psychologiczna

Na każdym etapie leczenia pacjenci mają możliwość diagnozy psychologicznej w kierunku zaburzeń współwystępujących, intelektu,  pogłębionej diagnozy neurologicznej oraz zaburzeń osobowości.

Sesje psychoterapii indywidualnej

Terapia indywidualna uwzględniająca zalecenia diagnostyczne dla osób uzależnionych. Prowadzona w oparciu o indywidualny plan terapii z profilaktyką nawrotów w ujęciu poznawczo – behawioralnym w duchu dialogu motywującego.

 Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo dla rodziców osób niepełnoletnich uczestniczących w Projekcie „OMEGA II”

Terapia rodzin i par.

Terapia prowadzona w oparciu o behawioralną terapię par w leczeniu uzależnień.

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia z elementami terapii poznawczo – behawioralnej i treningiem umiejętności.

Przewidywane rezultaty

Ograniczenie spożycia przetworów konopi lub abstynencja wśród osób zgłaszających się do leczenia uzależnień w Warszawie.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  • dzieci z autyzmem,
  • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
  • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

  • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.