miedzyludzmi.pl

Rozdział III  -  Członkostwo, prawa i obowiązki

§ 6

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
  2. otrzyma rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia;
  3. po zapoznaniu się ze Statutem zgłosi swój akces wyrażony w pisemnej deklaracji.
 2. Osoba prawna lub osoba fizyczna, która zadeklaruje udzielanie na rzecz Stowarzyszenia okresowej lub stałej pomocy finansowej bądź rzeczowej lub merytorycznej, może być członkiem wspierającym.
 3. Osobie, która wniosła wybitny wkład w rozwój działalności Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przyczyniła się dla jego dobra, może być nadany tytuł członkostwa honorowego.

§ 7

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające stwierdzane jest przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej, która winna zawierać podpis i wszelkie dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji, wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w związku z działalnością Stowarzyszenia.

      1a. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwała podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

      2. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek 10 członków lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

      3. Prowadzony przez Zarząd rejestr członków Stowarzyszenia jest udostępniany do wglądu członkom w nim zrzeszonym na ich wniosek.

§ 8

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu uprawnia do:
  1. otrzymania odpisu Statutu oraz zapoznawania się z treścią regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;
  2. uczestnictwa w zebraniach organizacyjnych i w innego rodzaju formach działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania ze wspólnego majątku Stowarzyszenia w celach służących realizacji statutowych zadań;
  4. wyrażania uwag i opinii oceniających działalność Stowarzyszenia oraz zgłaszania konstruktywnych wniosków do jego władz;
  5. odwoływania się i zaskarżania uchwał Zarządu do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym.
 3. Członkowie wspierający i honorowi - nielegitymujący się statusem członkostwa zwyczajnego, mają prawo brać udział w obradach i przy podejmowaniu uchwał - tylko z głosem doradczym.

§ 9

Członkostwo w Stowarzyszeniu zobowiązuje do:

 1. regularnego opłacania składek członkowskich i wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;
 2. przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;
 3. aktywnego udziału w pracach służących realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
 4. dbałości o dobre imię i wspólną własność Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji;
  2. skreślenia, które następuje z powodu zaległości w składkach członkowskich lub w wywiązywaniu się z zadeklarowanych świadczeń - przez okres powyżej dwunastu miesięcy;
  3. wykluczenia, które następuje z powodu postępowania niezgodnego z postanowieniami Statutu lub z powodu pozbawienia praw publicznych;
  4. w przypadku śmierci członka stowarzyszenia.
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza się przez dokonanie stosownej adnotacji w rejestrze członków, a wykluczenie (ust. 1 pkt 3) następuje w trybie uchwały podjętej przez Zarząd.
 3. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje wniesienie odwołania do Walnego Zebrania członków, które składa się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu uchwały ze wskazaniem przyczyny wykluczenia.
 4. Prawomocne ustanie członkostwa stwierdza się w następnym dniu po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania albo w następnym dniu po podjęciu uchwały oddalającej odwołanie.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.