miedzyludzmi.pl

Rozdział II  -  Cele i sposoby ich realizacji

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na odmienność od normy społecznej lub szczególnie trudną sytuację życiową czy materialną, wśród których występują zjawiska patologii społecznej, realizując zadania publiczne ze sfery zakreślonej przez art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności - w zakresie:
  1. pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans;
  2. działalności charytatywnej;
  3. działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  5. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej;
  6. ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających lub zagrożonych utratą pracy;
  8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
  10. działania na rzecz rozbudzania aktywności obywatelskiej;
  11. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  12. promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności wspomagającej szkoleniowo organizacje i podmioty zajmujące się wszelką formą patologii społecznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w punkcie 1 Statutu (opis wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):
  1. 58.11.Z Wydawanie książek
  2. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  3. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  4. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  5. 69.10.Z Działalność prawnicza
  6. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  7. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  8. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  9. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  10. 75.00.Z Działalność weterynaryjna
  11. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  12. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  13. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  14. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  15. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  16. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  17. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  18. 86.10.Z Działalność szpitali
  19. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
  20. 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
  21. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  22. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  23. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
  24. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  25. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  26. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  27. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  28. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  29. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  30. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 5

Cele określone w § 4 realizuje się poprzez:

 1. szerzenie informacji o działalności Stowarzyszenia i zakresie udzielanej pomocy;
 2. produkcję i rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych jak ulotki, foldery, poradniki itp.;
 3. organizowanie pomocy prawnej, edukacyjnej, medycznej, opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej oraz innych form pomocy na rzecz osób i rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym;
 4. organizowanie różnych form pomocy rodzinom patologicznym i dysfunkcyjnym w przywracaniu oraz utrwalaniu prawidłowych zasad funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie;
 5. organizowanie różnych form działań osłonowych i aktywizujących oraz promujących zdrowy tryb życia - dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią, alkoholizmem i patologią społeczną;
 6. organizowanie różnych akcji charytatywnych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną;
 7. organizowanie różnych form pomocy i samopomocy dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia w danym zakresie, w tym na rzecz osób pozostających lub zagrożonych utratą pracy oraz osób niepełnosprawnych;
 8. współpracę z innymi organizacjami oraz jednostkami samorządów terytorialnych i organów administracji publicznej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 4, a w szczególności w zakresie stosowania i rozwijania holistycznych działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku;
 9. nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajów europejskich i międzynarodowymi, w zakresie wymiany doświadczeń i podejmowania współpracy w rozwiązywaniu podobnych problemów społecznych;
 10. wyrażanie stanowiska w zakresie projektowanych rozwiązań ustawowych i we wszelkich innych sprawach publicznych, dotyczących w szczególności zjawisk patologii społecznej;
 11. organizowanie różnorodnych działań na rzecz promocji wolontariatu i rozwijania aktywności społecznej  oraz podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej, w tym - różnego rodzaju kursokonferencje, konsultacje i szkolenia dla wolontariuszy i specjalistów zajmujących się wszelką formą patologii społecznej, a także stosowne wyróżnianie ich za działalność na rzecz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie dla:

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z niepełnosprawnością umysłową,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

a także dorosłych

 • chorych, ubogich, wykluczonych ze społeczeństwa.

KRS: 0000224133

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI

NIP 521-333-59-80
KRS 0000224133
00-792 Warszawa
ul. Olszewska 7/9/11

 

Bank: PKO BP S.A.
Nr konta: 61 1020 1013 0000 0002 0132 6537


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robiąc coś dla innych

 otrzymujemy bardzo wiele w zamian.


Chcemy dać naszym podopiecznym jak najwięcej normalności i poczucia, że są kochani.

Loading ...

Polityka RODO i plików cookie.